DEMANDS

 

SECURITY GUARDS


Country:   MALAYSIA
Company:   Cemerlang Sekuriti (M) Sdn.Bhd.
Required No.:   22 Re-Advertisement
Salary:   RM1500.00
Hours:   8hrs/26days

1.Height :- 5fit 5 inches 2.Good body Structure FINAL INTERVIEW :2023/03/15 on OFFICE Building ,इच्छुक हरु ले तुरुन्त सम्पर्क राख्नु होला। #पहिले को बिज्ञापन बाट सबै आवश्यक कामदार छनौट नभएकोले नया नियम अनुरुप यो पुन बिज्ञापन वेव साइट मा प्रकाशन गरिएको छ।