DEMANDS

 

GENERAL WORKER


Country:   MALAYSIA
Company:   Farm Price Sdn Bhd (Lot Number: 274127)
Required No.:   12 Remaining(Total 35)
Salary:   RM1500.00
Hours:   8hrs/26days

FINAL INTERVIEW :2023/06/26 on OFFICE Building,Tilganga, Shambhumarg, Opp. of Sharada Secondary School, Kathmandu ,इच्छुक हरु ले तुरुन्त सम्पर्क राख्नु होला। #पहिले को बिज्ञापन बाट सबै आवश्यक कामदार छनौट नभएकोले नया नियम अनुरुप यो पुन बिज्ञापन वेव साइट मा प्रकाशन गरिएको छ।GENERAL WORKER


Country:   MALAYSIA
Company:   Farm Price Sdn Bhd (Lot Number: 274127)
Required No.:   13 Remaining(Total 35)
Salary:   RM1500.00
Hours:   8hrs/26days

FINAL INTERVIEW :2023/06/03 on OFFICE Building ,इच्छुक हरु ले तुरुन्त सम्पर्क राख्नु होला। #पहिले को बिज्ञापन बाट सबै आवश्यक कामदार छनौट नभएकोले नया नियम अनुरुप यो पुन बिज्ञापन वेव साइट मा प्रकाशन गरिएको छ।SECURITY GUARDS


Country:   MALAYSIA
Company:   Cemerlang Sekuriti (M) Sdn.Bhd.
Required No.:   22 Re-Advertisement
Salary:   RM1500.00
Hours:   8hrs/26days

1.Height :- 5fit 5 inches 2.Good body Structure FINAL INTERVIEW :2023/03/15 on OFFICE Building ,इच्छुक हरु ले तुरुन्त सम्पर्क राख्नु होला। #पहिले को बिज्ञापन बाट सबै आवश्यक कामदार छनौट नभएकोले नया नियम अनुरुप यो पुन बिज्ञापन वेव साइट मा प्रकाशन गरिएको छ।